☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

 

Załącznik do uchwały Nr 69/11
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 marca 2011 r.
 
 
Statut
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, zwany dalej PUP, jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Miasta Torunia, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.
2. PUP wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
3. Zwierzchnictwo nad PUP sprawuje Prezydent Miasta Torunia.
 
§ 2. PUP działa w szczególności na podstawie:
1)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2)   ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3)   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
4)   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),
5)   aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych z pkt. 1-4,
6)   innych przepisów szczególnych dotyczących zadań realizowanych przez PUP,
7)   niniejszego statutu,
8)   regulaminu organizacyjnego.
§ 3. 1. Obszarem działania PUP jest miasto Toruń.
2. Siedzibą PUP jest miasto Toruń.
 
§ 4. PUP używa pieczęci o następującej treści:
 
„Powiatowy Urząd Pracy
dla Miasta Torunia
87-100 Toruń
ul. Mazowiecka 49a”
Rozdział 2
Cele i zadania PUP
 
§ 5. Do zakresu działania PUP należy wykonywanie ustawowych zadań publicznych powiatu z zakresu:
1)   przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
2)   rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
§ 6. Urząd Pracy realizuje zadania ustawowe przewidziane dla zadań samorządu powiatu w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
§ 7. PUP przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje w szczególności z:
1)   organami administracji rządowej,
2)   jednostkami samorządu terytorialnego,
3)   Powiatową Radą Zatrudnienia będącą organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Torunia,
4)   organizacjami pracodawców,
5)   poszczególnymi pracodawcami,
6)   związkami zawodowymi,
7)   funduszami celowymi,
8)   innymi organizacjami, instytucjami, partnerami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, działającymi w sprawach promocji zatrudnienia i inicjującymi przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
 
 
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
 
§ 8. PUP kieruje jednoosobowo Dyrektor, który w szczególności:
1)   reprezentuje PUP na zewnątrz,
2)   realizuje zadania PUP na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia i odpowiada za ich prawidłową realizację,
3)   odpowiada za zgodność z przepisami gospodarki finansowej PUP,
4)   pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników PUP w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 
§ 9. 1. Prezydent Miasta Torunia powołuje Dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu.
2. Prezydent Miasta Torunia odwołuje Dyrektora po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia. Opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy, oraz w przypadku odwołania Dyrektora PUP na jego wniosek.
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora.
4. Zastępców Dyrektora PUP, w liczbie nie większej niż 2, powołuje i odwołuje Dyrektor PUP dla Miasta Torunia.
5. W indywidualnych sprawach w zakresie określonym upoważnieniem Prezydenta Miasta Torunia decyzje administracyjne, oprócz Dyrektora, wydają:
1) Zastępcy Dyrektora,
2) pracownicy PUP upoważnieni na wniosek Dyrektora do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Torunia, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
§ 10. Zasady funkcjonowania PUP, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa Dyrektor PUP w Regulaminie Organizacyjnym PUP dla Miasta Torunia.
 
 
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa
 
§ 11. 1. Majątek PUP może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
2. PUP prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:
1) przepisy prawa określone dla jednostek budżetowych,
2) roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
3. PUP pokrywa swoje wydatki bieżące bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Toruń, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Miasta Toruń.
4. PUP do realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych może pozyskiwać środki finansowe z:
1) Funduszu Pracy,
2) funduszy celowych,
3) Unii Europejskiej.
5. PUP posiada odrębny rachunek bankowy.
 
 
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
§ 12. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
2. Zmian statutu PUP dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
3. Statut Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Miasta Torunia.
 
Wytworzył:
Bożena Szykowska
Udostępnił:
Paweł Frańczak
(2011-04-08 09:14:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Frańczak
(2011-07-06 11:09:48)

 
 
liczba odwiedzin: 548298

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X