☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jendolity Rzeczowy Wykaz Akt Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

                                                                                                          Załącznik nr 2

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 17/11

                                                                                                          Dyrektora 

PUP dla Miasta Torunia

                                                                                                          z dnia 17.10.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOLITY RZECZOWY

 

WYKAZ AKT

 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

DLA MIASTA TORUNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 rok

 

 

WYKAZ HASEŁ KLASYFIKACYJNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU

 

0        ZARZĄDZENIE

00  ORGANY JEDOOSOBOWE I KOLEGIALNE URZĘDU PRACY

01  ORGANIZACJA

02  AKTY NORMATYWNE. OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU

03  PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU PRACY

04  INFORMATYZACJA

05  SKARGI I WNIOSKI

06  WYDAWNICTWA, UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
      URZĘDU PRACY

07  WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI INSTYTUCJAMI

08  WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

09  KONTROLE

 

1        KADRY

10  ZASADY PRACY I PŁAC

11  ZATRUDNIENIE

12  EWIDENCJA OSOBOWA PRACOWNIKÓW

13  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

14  SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

15  DYSCYPLINA PRACY

16  SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE

17  UBEZPIECZENIA SOCJALNE PRACOWNIKÓW. EMERYTURY I RENTY

 

2        ŚRODKI RZECZOWE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

20  INWESTYCJE I KAPITALNE REMONTY

21  ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI URZĘDÓW PRACY

22  GOSPODARKA MATERIAŁOWA

23  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

24  OCHRONA MIENIA

25  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY

 

3        OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA URZĘDÓW PRACY. BUDŻET,   RACHUNKOWOŚĆ   

30  ZASADY DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

31  PRELIMINARZE BUDŻETOWE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI    
      BUDŻETU

32  KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

33  OBSŁUGA KASOWA

34  RACHUNKOWOŚĆ

35  ROZLICZENIA PAŁAC

36  ROZLICZENIE Z TYTUŁU SKŁADEK

37  SPRAWY FINANSOWO-KSIĘGOWE FUNDUSZY

38  EWIDENCJA I OSZACOWANIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

39  NADZÓR NAD RACHUNKOWOŚCIĄ, KSIĘGOWOŚCIĄ I OBSŁUGĄ KASOWĄ

4        OBSERWACJA RYNKU PRACY ORAZ ANALIZY I PROGNOZOWANIE TENDECJI ROZWOJOWYCH

40  OBSERWACJA (MONITORING) RYNKU PRACY

41  INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA

42  ANALIZY RYNKU PRACY

 

5        AKTYWNE FORMY POŚREDNICTWA PRACY I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

50  UDZIELANIE POMOCY PUBLICZNEJ

51  REJESTRACJA BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY I
      USTALANIE PRAW DO ŚWIADCZEŃ

52  POŚREDNICTWO PRACY

53  KLUBY PRACY. POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

54  POMOC BEZROBOTNYM W PRZEKWALIFIKOWANIU LUB PODJĘCIU
      DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

55  ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH, ROBÓT
      PUBLICZNYCH, MIEJSC STAŻOWYCH, MIEJSC PRZYGOTOWANIA
      ZAWODOWEGO DOROSŁYCH ORAZ PRAC SPOŁECZNIE-UŻYTECZNYCH

56  ORGANIZACJA I FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH INSTRUMENTÓW RYNKU
      PRACY

57  PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

 

6        PORADNICTWO ZAWODOWE I SZKOLENIE BEZROBOTNYCH. AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY

60  ORGANIZACJA SŁUŻB PORADNICTWA ZAWODOWEGO

61  PORADNICTWO ZAWODOWE

62  ORGANIZACJA BAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI ZAWODOWEJ

63  ORGANIZACJA SZKOLENIA BEZROBOTNYCH

64  PROGRAMY ROZOWOJU RYNKU PRACY I OGRANICZANIA BEZROBOCIA

65  POZYSKIWANIE I GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA
      KATYWIZACJĘ LOKALNEGO RYNKU PRACY

 

7        ZATRUDNIANIE I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

70  POMOC W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

71  DYSPONOWANIE ŚRODKAMI PFRON I LIMITY WYDATKÓW Z FUNDUSZU

72  REFUNDACJA KOSZTÓW UTWORZENIA STANOWISK PRACY DLA OSÓB
      NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK ZUS

73  POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOSBY
      NIEPEŁNOSPRAWNE

 

8        ZATRUDNIENIE OBYWATELI POLSKICH ZA GRANICĄ. USŁUGI EURES. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA

80  ZATRUDNIENIE OBYWATELI ZA GRANICĄ

 

 

 

 

 

 

      

Symbole klasyfikacji akt

 

Hasła klasyfikacyjne akt

Kat. arch. akt w PUP

 

Uwagi

1

2

3

4

5

6

8

 

0

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

 

 

 

 

0011

 

 

 

0012

 

 

0013

 

Zarządzanie

 

Organy jednoosobowe i kolegialne urzędu pracy

 

Powiatowa Rada Zatrudnienia

 

 

 

 

 

 

Konferencje, sympozja, seminaria, narady

 

Konferencje, sympozja, seminaria organizowane przez urząd pracy

 

 

Udział w zewnętrznych konferencjach, sympozjach, seminariach

 

Narady organizowane przez  urząd pracy

 

Udział w zewnętrznych naradach

 

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

B-25

 

 

 

B-25

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

Regulamin działalności. Porządek obrad, lista uczestników, protokoły obrad, materiały na posiedzenie, uchwały sprawozdania z realizacji uchwał.

 

 

 

 

Programy imprez, listy uczestników, referaty, teksty wystąpień, protokoły obrad, sprawozdania

 

Własne wystąpienia, referaty, sprawozdania z tych imprez, zew. dokumentacja – kat. B-2

 

Programy, sprawozdania, notatki

 

Jak w klasie 0011

 

 

 

01

 

 

 

010

 

 

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

 

 

0111

 

 

 

0112

 

 

 

 

0113

 

 

 

 

 

 

0120

 

 

 

 

 

0121

 

 

 

 

 

 

0122

 

0123

 

 

0124

 

 

0125

 

 

 

0126

 

 

 

 

 

 

0127

 

Organizacja

 

Przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania

 

Organizacja powiatowych urzędów pracy

 

Statuty i regulaminy organizacyjne urzędu

 

Zakresy czynności pracowników

 

 

Upoważnienia pracowników do załatwiania spraw. Pełnomocnictwa

 

 

Rejestry wydanych upoważnień i pełnomocnictw

 

 

Obsługa kancelaryjna urzędu pracy,  składnicy akt

 

Przepisy w sprawie obsługi kancelaryjnej i prowadzenia archiwów - składnic akt

 

 

 

Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentacji w jednostkach organizacyjnych

 

 

 

 

Wzory formularzy i druków

 

Gospodarka formularzami i drukami

 

Wzory odciskowe pieczęci urzędowych

 

Godła, tablice urzędowe i informacyjne, flagi państwowe

 

Ewidencja zasobu składnicy akt urzędu pracy

 

 

 

 

 

Udostępnianie akt

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-25

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

B-3

 

 

 

 

 

 

B-5

 

B-5

 

 

B-25

 

 

B-10

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

B-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakresy czynności, regulaminy wew. dot. podziału czynności pracowników, itp.

 

Okres przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia pełnomocnictwa lub upoważnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt, instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwów – składnic akt

 

Kontrolki wpływów i wysłanej korespondencji, arkusze ewidencyjne, dowody opłat pocztowych, rozdzielniki, terminarze. Dzienniki korespondencyjne : B-5

 

 

 

 

 

 

Obejmuje także ewidencję wzorów odciskowych

 

Ewidencja

 

 

 

Spisy zdawczo-odbiorcze, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej, spisy dokumentacji niearchiwalnej

 

Zezwolenia, karty udostępniania akt

 

 

 

02

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

 

 

 

 

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

 

 

024

 

 

025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

 

 

 

0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

 

 

 

 

0251

 

 

 

Akty normatywne

Obsługa prawna urzędu

 

Zbiór własnych aktów normatywnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiór aktów normatywnych centralnych i terenowych organów władz i administracji rządowej

 

Interpretacja prawna

 

 

 

Interpretacja prawna własnych aktów normatywnych

 

Interpretacja prawna obcych aktów normatywnych

 

Opiniowanie projektów aktów prawnych

 

Opinie prawne i informacje o sprawach prawnych

 

Postępowanie sądowe oraz postępowanie przed innymi organami orzekającymi

 

Sprawy z powództwa cywilnego

 

 

 

Sprawy w postępowaniu administracyjnym

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

Komplet podpisanych uchwał, zarządzeń, okólników, decyzji, instrukcji, wytycznych. Dla każdego rodzaju aktów normatywnych zakłada się odrębne teczki. Jeden egzemplarz rejestruje się w odpowiednich klasach rzeczowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresy przechowywania liczy się od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy.

 

Jak w klasie 0250, dotyczy m. in. skarg do NSA i odpowiedzi na te skargi

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

 

 

 

031

 

 

 

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

 

0321

 

Planowanie i sprawozdawczość z działalności urzędu pracy

 

Roczne plany pracy i sprawozdania z ich realizacji powiatowego urzędu pracy

 

Plany okresowe i sprawozdania z ich realizacji powiatowego urzędu pracy

 

Plany i sprawozdania komórek organizacyjnych

 

Plany

 

Sprawozdania z działalności

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

B-5

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

 

 

 

 

 

 

043

 

 

 

 

 

 

0400

 

 

0401

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

 

 

 

0411

 

 

 

 

 

 

 

0412

 

 

 

0413

 

 

 

0414

 

 

 

 

0415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyzacja

 

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych

 

Dokumentacja projektowania oprogramowania

 

Licencja na oprogramowanie

 

 

 

 

 

Eksploatacja systemów informatycznych w urzędzie pracy

 

Organizacja prac eksploatacyjnych systemów informatycznych

 

Eksploatacja systemów informatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania zbiorów danych

 

Zbiory informacji zgromadzonych na nośnikach informatycznych

 

Zabezpieczenie techniczne i materiałowe eksploatacja systemów

 

Instalacja, utrzymanie i administracja oprogramowania systemowego i pomocniczego

 

Wspomaganie użytkowników systemu (konsultacje i szkolenia)

 

Zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych

 

 

 

 

Dostęp do informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

m. in. ewidencja systemów i programów

 

Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy licencyjnej

 

 

 

 

 

 

Harmonogramy, umowy, raporty, pisma w sprawie z użytkownikami

 

Instrukcje, opracowania;  z zewnątrz – B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja konserwacji sprzętu

 

 

 

 

 

 

 

Materiały szkoleniowe, wytyczne i instrukcje dla użytkowników

 

Zamówienia i dostawa sprzętu komputerowego, oferty, zlecenia, umowy, specyfikacja wymagań sprzętowo-komputerowych, protokoły odbioru, pisma

 

 

 

 

05

 

 

 

050

 

 

051

 

 

052

 

 

 

053

 

 

054

 

 

 

055

 

056

 

 

Skargi i wnioski

 

Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

 

Skargi i wnioski przekazywane wg właściwości załatwiania

 

Listy od obywateli załatwiane bezpośrednio

 

Listy obywateli przekazane do załatwienia wg właściwości

 

Analizy skarg i wniosków

 

Ewidencja skarg i wniosków

 

 

 

B-10

 

 

B-25

 

 

B-5

 

 

 

B-25

 

 

B-5

 

 

 

B-25

 

B-25

 

 

 

 

Przepisy własne – B-25

 

 

06

 

 

 

 

 

 

060

 

 

061

 

 

 

062

 

 

 

063

 

 

 

 

 

064

 

 

065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwa. Upowszechnianie informacji o działalności urzędu pracy

 

Przepisy prawne dotyczące wydawnictw

 

Zbiory zewnętrznych materiałów informacyjnych o działalności urzędu pracy

 

Prenumerata dzienników, czasopism i zakup literatury fachowej

 

Wystąpienia przedstawicieli podczas konferencji prasowych, wywiady z przedstawicielami urzędu pracy

 

Odczyty i wykłady dotyczące działalności urzędu pracy

 

Obsługa wizyt gości urzędu pracy

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

B-25

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksty artykułów prasowych, wycinki prasowe

 

 

 

 

 

 

Relacja z konferencji, teksty wywiadów i wystąpień

 

 

 

 

Programy, teksty odczytów i wykładów

 

 

 

 

07

 

 

 

 

070

 

 

071

 

 

 

072

 

 

073

 

 

 

074

 

 

 

 

075

 

 

076

 

 

077

 

078

 

 

 

 

 

 

079

 

 

 

Współpraca z krajowymi instytucjami

 

Przepisy prawne dotyczące współpracy

 

Współpraca ministrami i kierownikami urzędów centralnych

 

Współpraca z wojewodą i administracją rządową

 

Współpraca z samorządem terytorialnym i administracją terenową

 

Współdziałanie między jednostkami sieci urzędów pracy

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

Współpraca ze związkami  zawodowymi

 

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

 

Współpraca z instytucjami w ramach realizacji projektów sektorowych i regionalnych

 

 

 

Reprezentacja

 

 

 

 

B-10

 

 

B-25

 

 

 

B-25

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerstwo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski, porozumienia, umowy, projekty i sprawozdania z realizacji projektów. Dla każdego projektu tworzy się odrębną teczkę

 

Zaproszenia, życzenia, podziękowania i inne pisma kierownictwa urzędu pracy

 

 

 

08

 

 

 

080

 

 

 

 

 

081

 

 

Współpraca z zagranicą

 

Zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników

 

 

 

 

Zaproszenie do współpracy przy projektach międzynarodowych dotyczących rynku pracy

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

Wnioski wyjazdowe, pisma w sprawie rozliczeń podróży, delegacje służbowe są przechowywane w Wydziale Finansowo-Księgowym

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

090

 

 

091

 

 

092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

093

 

094

 

 

095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

 

 

 

 

 

0921

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrole

 

Zasady i tryb postępowania w sprawach kontroli

 

Ewidencja upoważnień do przeprowadzania kontroli

 

Kontrole zewnętrzne

 

Kontrole kompleksowe i problemowe

 

 

 

 

Inne kontrole

 

Kontrole wewnętrzne

 

Analizy i sprawozdania z przeprowadzonych kontroli

 

Książki kontroli

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-25

 

 

B-5

 

 

 

Przepisy własne – B-25

 

 

 

 

 

 

 

Plan kontroli, protokoły, sprawozdania z kontroli, wnioski i wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z realizacji zaleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Kadry

 

 

 

 

10

 

 

 

100

 

 

 

101

 

 

Zasady pracy i płac

 

Przepisy dotyczące zatrudnienia, pracy i płac oraz spraw osobowych

 

Zasady wynagrodzenia i premiowania pracowników

 

 

 

B-10

 

 

 

B-25

 

 

 

Okres przechowywania liczy się od daty utraty mocy prawnej danego przepisu

 

Systemy wynagradzania i premiowania pracowników, regulaminy, zarządzenia

 

 

 

11

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

111

 

 

112

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

 

 

 

1131

 

 

 

 

 

 

1140

 

 

 

 

 

1141

 

 

1142

 

 

 

Zatrudnienie

 

Przyjmowanie do pracy i zwalnianie pracowników

 

 

 

 

 

 

Przeglądy kwalifikacyjne i ocena pracowników

 

Przydział etatów

 

 

 

 

Analizy, oceny dotyczące zatrudnienia

 

Analizy oceny dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników

 

Sprawozdania dotyczące zatrudnienia

 

Wynagrodzenie, awansowanie i nagradzanie pracowników

 

Wynagradzanie i nagradzanie pracowników

 

 

 

 

Nagrody jubileuszowe

 

 

Nagrody z funduszu zakładowego

 

Prace dodatkowe pracowników

 

Wojskowe sprawy pracownicze

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

B-3

 

B-5

 

 

 

Oferty, podania, pisma w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu. Akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych – kl. 120

 

 

 

 

Wykazy etatów. Zbiorcze zestawienia ilościowe i jakościowe etatów własnych i jednostek podległych

 

 

 

 

Materiały pomocnicze, ankiety dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń – kat. B-2

 

Przekazywane instytucjom zewnętrznym (GUS, MPiPS, PFRON)

 

 

 

 

Wnioski przeszeregowań i nagród. Akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych – klasa 120

 

Odpisy pism do teczek osobowych – klasa 120

 

Jak w klasie 1141

 

 

Rejestr umów zleceń,

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

 

122

 

 

 

Ewidencja osobowa pracowników

 

Akta osobowe pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoce ewidencyjne do akt osobowych

 

Legitymacje pracownicze i karty identyfikacyjne

 

 

 

 

 

B-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-50

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

Dla każdego pracownika należy prowadzić osobną teczkę zawierającą: podanie o pracę, życiorys, ankietę personalną, umowy o pracę, opinie zawodowe, zakresy obowiązków, oświadczenia o stanie majątkowym, uwierzytelnione kopie dokumentacji przebiegu pracy (świadectw nauki i podnoszenia kwalifikacji)

 

Księgi ewidencyjne pracowników, skorowidze

 

Wnioski o wydanie legitymacji i kart, ewidencja legitymacji i kart

 

 

 

13

 

 

 

 

130

 

 

 

131

 

 

 

132

 

 

 

 

 

133

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340

 

 

1341

 

 

1342

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Przeglądy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Wypadki przy pracy i w drodze do pracy lub z pracy

 

 

 

 

Analiza wypadków

 

Środki ochronne

 

Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej

 

Urządzenia ochronne i sanitarne

 

Środki utrzymania czystości

 

Okresowe badania lekarskie

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-3

 

B-5

 

 

 

 

 

Własne ustalenia i wytyczne – B-5

 

 

Sprawozdania, notatki, analizy, oceny, pisma w sprawie

 

Karty wypadków, protokoły wypadków. Dokumentacja wypadków śmiertelnych, zbiorowych i indywidualnych kat. B-25

 

 

 

 

 

(w tym także środki higieny osobistej)

 

 

 

 

 

 

Pisma w sprawie, ewidencja badań lekarskich

 

 

14

 

 

 

140

 

 

141

 

 

 

142

 

 

143

 

 

 

144

 

 

145

 

 

 

 

 

Szkolenia pracowników

 

Przepisy prawne dotyczące szkolenia pracowników

 

Przygotowanie i obsługa organizacyjno-techniczna kursów i szkoleń

 

Doskonalenie kadry kierowniczej

 

Służba przygotowawcza

 

 

 

Praktyki i staże zawodowe

 

 

Samokształcenie i dokształcanie pracowników w szkole i na studiach

 

 

 

B-10

 

 

B-2

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plany, zezwolenia, decyzje o dofinansowaniu

 

Pisma w sprawie, harmonogramy, opinie, dokumentacja egz.

 

Umowy, programy praktyk, pisma w sprawie

 

 

15

 

 

 

150

 

 

 

151

 

 

 

152

 

 

 

 

 

 

153

 

 

154

 

 

 

 

155

 

156

 

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina pracy

 

Przepisy prawne dotyczące dyscypliny pracy i karania pracowników

 

Dowody obecności w pracy

 

 

 

Absencja pracowników

 

 

 

 

 

 

Urlopy pracownicze

 

 

Ewidencja delegacji służbowych

 

 

 

Inne nieobecności

 

Kary porządkowe

 

Analiza efektywności czasu pracy

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-3

 

 

 

B-3

 

 

 

 

 

 

B-3

 

 

B-2

 

 

 

 

B-3

 

B-5

 

B-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy i karty ewidencyjne obecności, ewidencja wyjść prywatnych i służbowych

 

Kat. B-3 dot. wyłącznie zaświadczeń o niezdolności do pracy, inne akt – kat. Bc, zwolnienia lekarskie są przechowywane w Wydziale Finansowo-Księgowym

 

Plany urlopów, karty urlopowe

 

Rachunki kosztów podróży służbowych należą do dowodów księgowych – kat. B-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

160

 

 

 

161

 

 

 

 

162

 

 

 

 

Sprawy socjalno-bytowe

 

Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno-bytowych pracowników

 

Świadczenia socjalno-bytowe realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Opieka zdrowotna

 

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-3

 

 

 

 

Własne (np. regulaminy); inne B-5

 

 

Wnioski o pomoc socjalną pracowników wraz dokumentacją dotycząca ich załatwienia

 

Dot. m. in. spraw prowadzenia poradni pracowniczej

 

 

17

 

 

 

 

 

170

 

 

 

171

 

 

172

 

 

 

 

173

 

 

 

174

 

 

Ubezpieczenia socjalne pracowników. Emerytury i renty

 

Przepisy ubezpieczeniowe

 

 

 

Ubezpieczenia społeczne

 

 

Dowody uprawnień do zasiłków

 

 

 

Legitymacje ubezpieczeniowe

 

 

 

Emerytury i renty

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

Przepisy i wyjaśnienia instytucji ubezpieczeniowych (ZUS)

 

Kartoteki, zasiłki, ewidencja zasiłków

 

Dotyczy zasiłków chorobowych, wychowawczych, rodzinnych i pogrzebowych

 

Ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych, wnioski o wydanie legitymacji

 

Wnioski o emerytury i renty, ewidencja świadczeń emerytalnych i rentowych

 

 

2

 

 

 

 

Środki rzeczowe i zamówienia publiczne

 

 

 

 

20

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje i kapitalne remonty

 

Dokumentacja techniczna i prawna inwestycji i remontów – obiektów typowych

 

 

 

 

 

Zakup  gotowych dóbr inwestycyjnych

 

 

 

Realizacja inwestycji i remontów generalnych

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla każdego obiektu prowadzi się osobną teczkę. Okres przechowywania liczy się od utraty obiektu (np. sprzedaży, rozbiórki), w przypadku obiektów zabytkowych lub nietypowych – B-25

 

Plany, pisma w sprawie

 

 

 

 

Oferty wykonawców, kosztorysy, umowy z wykonawcami, protokoły negocjacji i narad, protokoły odbiorcze. Jeden egzemplarz protokołu należy dołączyć do dokumentacji prawnej i technicznej obiektu – klasa 200. Dla każdej inwestycji zakłada się odrębną teczkę

 

 

 

21

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

212

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130

 

 

 

 

 

2131

 

 

2132

 

2133

 

 

 

2134

 

 

 

 

2135

 

Administrowanie budynkami i lokalami urzędów pracy

 

Nabywanie i zbywanie nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Wynajem budynków i lokali zewnętrznych instytucjom i osobom fizycznym

 

Przydział i najem budynków i lokali na potrzeby urzędu pracy

 

Eksploatacja budynków i lokali urzędu pracy

 

Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków i lokali

 

 

 

Dokumentacja techniczna prac remontowych

 

Konserwacja

 

Oświetlenie, ogrzewanie budynków i lokali, zaopatrzenie w wodę

 

Utrzymanie czystości i estetyka budynków i pomieszczeń, wywóz nieczystości

 

Podatki i opłaty publiczne

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

B-6

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-3

 

B-3

 

 

 

B-2

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja techniczna i prawna nabycia, przejęcia na własność urzędu, przyjęcia w zarząd lub zbycia nieruchomości. Dla każdego obiektu zakłada się odrębną teczkę

 

Okres przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia umowy najmu

 

Jak w klasie 211

 

 

 

 

 

 

Zlecenia, umowy z wykonawcami, oferty przetargowe, kosztorysy, protokoły odbioru prac, faktury

 

 

 

 

Ewidencja zgłoszeń usterek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracje podatkowe (z wyjątkiem dowodów księgowych)

 

 

 

22

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

 

 

223

 

 

 

 

 

224

 

 

 

225

 

 

 

 

 

 

 

2200

 

 

2201

 

2202

 

 

 

 

2210

 

 

 

 

 

 

2211

 

 

2212

 

2213

 

Gospodarka materiałowa

 

Zaopatrzenie materiałowo-techniczne

 

Zaopatrzenie w materiały i sprzęt biurowy

 

Zaopatrzenie w środki trwałe

 

Zakup przedmiotów nietrwałych

 

Ewidencja środków trwałych

 

Ewidencja środków trwałych

 

 

 

 

 

 

Spisy inwentaryzacyjne

 

 

Komisje inwentaryzacyjne

 

Ewidencja pozostałych środków trwałych

 

Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników

 

Upłynnienie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

 

 

 

Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna maszyn i urządzeń

 

Konserwacja i remonty środków trwałych

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-3

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księgi inwentarzowe środków trwałych. Indywidualne karty obiektów inwentarzowych. Okres przechowywania liczy się od momentu likwidacji lub sprzedaży

 

Arkusze spisu z natury i protokoły inwentaryzacyjne

 

 

 

Tak jak w klasie 2210

 

 

Karty ewidencyjne wyposażenia

 

Protokoły likwidacji, umowy sprzedaży, faktury. Okres przechowywania liczy się od momentu likwidacji lub sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

230

 

 

231

 

 

 

 

 

 

 

232

 

 

 

 

233

 

 

 

 

Transport i łączność

 

Przepisy prawne dotyczące transportu

 

Eksploatacja własnych środków transportowych

 

 

 

 

 

 

 

Eksploatacja obcych środków transportowych

 

 

 

Eksploatacja środków łączności

 

 

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

B-2

 

 

 

 

B-2

 

 

 

 

 

 

Opłaty eksploatacyjne, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, karty drogowe, karty eksploatacyjne samochodów, ewidencja wyjazdów, ewidencja wyposażenia, itp.

 

Zlecenia, umowy o wykorzystaniu prywatnych samochodów, ewidencja wyjazdów

 

 

 

 

24

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

241

 

242

 

243

 

 

 

244

 

 

Ochrona mienia

 

Ochrona przeciwpożarowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzeżenie obiektów własnych

 

Ochrona mienia własnego

 

Ochrona tajemnicy służbowej i państwowej

 

 

Obrona cywilna

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

B-3

 

B-5

 

 

 

B-25

 

 

 

 

Regulaminy i plany ochrony przeciwpożarowej, plany ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego. Dokumentacja kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego i akcji prewencyjnych, plany szkolenia

 

 

 

 

 

Wykazy osób dopuszczonych do tajemnicy służbowej i państwowej

 

Plany obrony cywilnej, szkolenia obronne i obrony cywilnej,

 

 

 

25

 

 

 

 

250

 

 

 

251

 

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2520

 

2521

 

 

 

 

 

 

 

2522

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienia publiczne, przetargi, oferty

 

Przepisy prawne dotyczące zamówień i przetargów

 

 

Kryteria oceny ofert

 

Zamówienia publiczne i przetargi

 

Powoływanie komisji

 

Wybór oferty

 

 

 

 

 

 

 

Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych i przetargów

 

Rejestry zamówień publicznych

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się od daty utraty mocy prawnej danego przepisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla każdego zamówienia prowadzi się odrębną teczkę, zawierającą materiały kontrahentów, opinie komisji i decyzje. Okres przechowywania liczy się od daty realizacji przedsięwzięcia

 

Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Obsługa finansowo-księgowa urzędów pracy.

Budżet, rachunkowość

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

300

 

 

 

301

 

 

302

 

 

 

Zasady działalności ekonomiczno-finansowej

 

Przepisy prawne dotyczące systemu finansowo-księgowego

 

System ewidencji finansowo-księgowej

 

Zakładowy plan kont

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

 

 

Przepisy własne- B-25

 

 

31

 

 

 

 

 

310

 

311

 

 

312

 

 

313

 

314

 

 

315

 

 

 

 

 

 

 

 

316

 

 

 

 

 

 

317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3150

 

 

 

3151

 

 

 

 

 3161

 

 

3162

 

Preliminarze budżetowe i sprawozdawczość z realizacji budżetu

 

Preliminarze budżetowe

 

Roczne sprawozdania finansowe i bilanse roczne

 

Okresowe sprawozdania finansowe

 

Zmiany w budżecie

 

Materiały dotyczące planowania budżetu

 

Zadania zlecone

 

Dotacje celowe budżetu wojewódzkiego na realizację rządowych zadań zleconych

 

Plany finansowe zadań zleconych

 

Dotacje, subwencje

 

Dotacje i nadzór nad wykorzystaniem dotacji

 

Subwencje z budżetu państwa

 

Fundusze pomocowe UE, dofinansowanie zagraniczne

 

 

 

 

 

 

B-25

 

B-25

 

 

B-5

 

 

B-25

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzje finansowe, pisma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja księgowa, okres przechowywania liczy się od momentu ostatecznego rozliczenia programu

 

 

 

32

 

 

 

320

 

321

 

 

322

 

 

Księgowość budżetowa

 

Dowody księgowe

 

Dokumentacja księgowa

 

 

Limity wydatków budżetowych i wydatków z Funduszu Pracy

 

 

 

 

B-6

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

Faktury, rachunki

 

Dzienniki główne, książki kosztowe, karty wydatków

 

Decyzje

 

 

33

 

 

 

330

 

331

 

332

 

333

 

 

Obsługa kasowa

 

Raporty kasowe

 

Dokumentacja kasowa

 

Kontrola kasy

 

Inwentaryzacja okresowa i powszechna

 

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola obsługi

 

Protokoły inwentaryzacyjne

 

 

 

34

 

 

 

340

 

341

 

342

 

 

 

343

 

 

Rachunkowość

 

Księgi rachunkowe

 

Ewidencja analityczna

 

Ewidencja syntetyczna w tym zasiłki dla bezrobotnych – ewidencja kart zasiłkowych

 

Uzgodnienie sald

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-2

 

 

 

 

Wydruki komputerowe

 

 

 

 

 

 

 

Ewidencja potwierdzeń sald na koniec roku sprawozdawczego, pisma w sprawie

 

 

 

35

 

 

 

350

 

 

 

 

 

351

 

 

 

352

 

 

353

 

 

 

 

 

354

 

 

 

 

 

 

 

355

 

 

Rozliczenia płac

 

Dokumentacja płac

 

 

 

 

 

Listy płac z osobowego funduszu płac

 

 

Listy nagród i innych świadczeń pracowniczych

 

Karty wynagrodzeń z osobowego funduszu płac

 

 

 

 

Wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac

 

 

 

 

 

 

Rozliczenia podatku  dochodowego osób fizycznych (w tym od zasiłku dla bezrobotnych)

PIT-y

 

 

 

 

B-6

 

 

 

 

 

B-50

 

 

 

B-50

 

 

B-50

 

 

 

 

 

B-6

 

 

 

 

 

 

 

B-6

 

 

 

 

Materiały źródłowe do obliczenia wysokości płac, premii i potrąceń z płac (podatki, składki, wnioski premiowe, angaże)

 

 

 

 

 

Jak w klasie 351

 

 

Umowy-zlecenia, umowy o dzieło, rachunki, ewidencja prac

 

 

 

Informacje o rocznych dochodach z tytułu płac osobowego i bezosobowego funduszu płac, karty ewidencyjno-obliczeniowe podatku dochodowego osób fizycznych

 

 

36

 

 

 

 

360

 

 

361

 

 

362

 

363

 

 

Rozliczenia z tytułu składek ZUS

 

Deklaracje ZUS z bezosobowego funduszu płac

 

Deklaracje ZUS z osobowego funduszu płac

 

Koszty zasiłków

 

Listy płatnicze ZUS

 

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

37

 

 

 

 

370

 

 

371

 

 

372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373

 

 

 

 

374

 

 

 

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

377

 

 

 

 

 

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3720

 

 

3721

 

 

3722

 

 

3723

 

 

3724

 

 

3725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3750

 

 

 

3751

 

 

 

3752

 

 

 

 

3753

 

 

 

3754

 

 

 

3755

 

 

 

 

 

3760

 

 

3761

 

3762

 

 

3763

 

 

 

3764

 

Sprawy finansowo-księgowe funduszy

 

Przepisy prawne dotyczące planowania Funduszy

 

Plany dochodów i wydatków Funduszy i realizacja planów

 

Dokumentacja księgowa Funduszu Pracy i Funduszy Unii Europejskiej

 

Dokumentacja księgowa księgowości Funduszu Pracy

 

Dowody księgowe księgowości Funduszu Pracy

 

Dokumentacja księgowa Funduszy Unii Europejskiej

 

Dowody księgowe Funduszy Unii Europejskiej

 

Sprawozdania finansowe z Funduszu Pracy

 

Sprawozdania finansowe z Funduszy Unii Europejskiej

 

 

Dokumentacja do list zasiłkowych, refundacji (potrącenia, wnioski) z funduszu płac

 

Dokumentacja odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

 

Listy wypłat

 

Listy wypłat zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych

 

Listy wypłat wynagrodzeń dla osób będących na przygotowaniu zawodowym

 

Listy wypłat refundacji za szkolenia i przekwalifikowania, koszty dojazdów

 

Listy wypłat stypendium  z tytułu: szkolenia, stażu, kontynuacji nauki w szkole

 

Listy wypłat dla osób pobierających dodatek aktywizacyjny

 

Listy wypłat pożyczek dla bezrobotnych

 

Refundacja wydatków z funduszu pracy

 

Refundacja prac interwencyjnych

 

Refundacja robót publicznych

 

Refundacja programów specjalnych

 

Refundacja kosztów przejazdu i wynagrodzenia członków rad zatrudnienia

 

Refundacja wynagrodzeń i premii dla opiekunów praktyk uczniowskich

 

Rejestr nie podjętych zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków szkoleniowych

 

 

 

Dokumentacja postępowania egzekucyjnego nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z funduszu pracy

 

 

 

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-6

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

B-6

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-50

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

380

 

 

 

381

 

 

Ewidencja i oszacowanie wartości środków trwałych

 

Ewidencja środków trwałych

 

 

 

Oszacowanie środków trwałych

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

 

Księgi inwentarzowe, indywidualne karty obiektów inwentarzowych

 

Protokoły komisji

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

390

 

 

391

 

 

Nadzór nad rachunkowością, księgowością i obsługą kasową

 

Nadzór nad rachunkowością i księgowością

 

Nadzór nad obsługą kasową

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

Protokoły inwentaryzacyjne i z przeprowadzonych kontroli

 

Protokoły inwentaryzacyjne i z przeprowadzonych kontroli

 

 

4

 

 

 

 

Obserwacja rynku pracy oraz analizy i prognozowanie tendencji rozwojowych

 

 

 

 

40

 

 

 

 

400

 

 

 

401

 

 

Obserwacja (monitoring) rynku pracy

 

Metodologia gromadzenia i aktualizacji danych o rynkach pracy (krajowym i lokalnym)

 

Współdziałanie z partnerami rynku pracy w sprawach pozyskiwania i aktualizacji danych o rynku pracy

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

 

 

Monitoring

 

 

41

 

 

 

 

410

 

 

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

 

Monitoring rynku pracy

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

Broszury, książki dostarczane z instytucji zewnętrznych (WUP, MPiPS)

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

420

 

 

421

 

 

 

 

422

 

 

 

 

 

 

 

Analizy rynku pracy

 

Analizy lokalnego rynku pracy

 

Analizy, wykorzystania środków Funduszu Pracy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

 

Analizy wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

 

 

 

 

B-25

 

 

B-25

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Aktywne formy pośrednictwa pracy i przeciwdziałania bezrobociu

 

 

 

 

50

 

 

 

 

500

 

 

501

 

 

 

 

502

 

 

Udzielenie pomocy publicznej

 

Przepisy prawne dotyczące pomocy publicznej

 

Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej

 

 

 

Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej

 

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od udzielonej pomocy publicznej

 

 

51

 

 

 

 

 

 

510

 

 

 

511

 

512

 

 

513

 

 

514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5140

 

 

5141

 

 

5142

 

 

 

5143

 

 

 

 

 

5144

 

 

 

5145

 

 

 

5146

 

 

 

 

5147

 

 

 

5150

 

 

5151

 

Rejestracja bezrobotnych oraz poszukujących pracy i ustalanie praw do świadczeń

 

Przepisy prawne dotyczące rejestracji i ustalania praw do świadczeń

 

Ewidencja bezrobotnych

 

Ewidencja poszukujących pracy

 

Rejestr bezrobotnych bez stałego miejsca zamieszkania

 

Decyzje w sprawie statusu bezrobotnego i ustalanie uprawnień do świadczeń

 

Ustalenie statusu bezrobotnego

 

Ustalanie uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych

 

Ustalenie uprawnień do dodatku aktywizacyjnego lub szkoleniowego

 

Ustalenie uprawnień do stypendium szkoleniowego, stypendium z tytułu kontynuowania nauki oraz za staż

 

Ustalenie uprawnień do świadczeń rolników zwalnianych z pracy

 

Utrata uprawnień do świadczeń lub utrata statusu bezrobotnego

 

Ustalenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odroczenie zwrotu lub rozłożenie na raty

 

Rejestry wydanych decyzji

 

Rozpatrywanie odwołań

 

Rozpatrywanie odwołań przez urząd

 

Rozpatrywanie odwołań przez organy drugiej instancji

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-50

 

B-50

 

 

B-50

 

 

 

 

 

 

B-50

 

 

B-50

 

 

B-50

 

 

 

B-50

 

 

 

 

 

B-50

 

 

 

B-50

 

 

 

B-50

 

 

 

 

B-50

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski, decyzje, ewidencja i odwołania od decyzji znajdują się w aktach osobowych: B-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

520

 

 

521

 

522

 

523

 

524

 

 

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

526

 

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5250

 

 

 

5251

 

 

5252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pośrednictwo pracy

 

Przepisy prawne dotyczące pośrednictwa pracy

 

Baza danych o pracodawcach

 

Ewidencja ofert pracy

 

Rejestr zwolnień grupowych

 

Rejestr osób aktywnie poszukujących pracy

 

Skierowania

 

Skierowanie do pracy

 

 

 

Skierowanie do doradcy zawodowego

 

Skierowanie na szkolenie

 

Organizacja giełd pracy

 

Dokumenty związane z pośrednictwem pracy w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

B-5

 

B-10

 

B-10

 

 

 

 

B-2

 

 

 

B-2

 

 

B-2

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia projektu

 

 

53

 

 

 

 

 

530

 

 

 

 

 

 

 

 

531

 

 

 

532

 

 

 

533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5330

 

 

 

5331

 

 

 

 

 

 

5332

 

 

5333

 

 

 

 

5334

 

 

5335

 

 

 

 

Kluby pracy.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

 

Organizacja klubów pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy działalności i sprawozdania z działalności klubów pracy

 

Karty indywidualne, dokumentacja grup zajęciowych

 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

 

Dokumentacja szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

 

Dokumentacja szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

 

Dokumentacja zajęć aktywizacyjnych

 

Dokumentacja zajęć aktywizacyjnych w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Udostępnianie informacji i elektronicznych baz danych

 

Programy działalności i sprawozdania z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

B-5

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (koszty utworzenia, wyposażenia, prowadzenia zajęć przez osoby niebędące pracownikami urzędu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym karty indywidualne i in.

 

 

 

w tym karty indywidualne i in.

Okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia projektu

 

 

 

w tym karty indywidualne i in.

 

 

w tym karty indywidualne i in.

Okres przechowywania  liczy się od momentu zakończenia projektu

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

540

 

 

 

 

 

541

 

 

 

 

 

542

 

 

 

 

 

 

543

 

 

 

544

 

 

 

 

545

 

 

 

 

 

546

 

 

 

547

 

 

 

548

 

 

 

 

Pomoc bezrobotnym w przekwalifikowaniu lub podjęciu działalności gospodarczej

 

Przepisy prawne dotyczące pomocy bezrobotnym w przekwalifikowaniu lub podjęciu działalności gospodarczej

 

Środki na podjęcie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej, refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

 

Środki pochodzące z UE na podjecie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej, refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

 

Wnioski osób bezrobotnych nie stanowiące podstaw zawarcia umowy

 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – pochodzące ze środków UE

 

Wnioski pracodawców nie stanowiące podstaw zawarcia umowy

 

Analizy i informacje dotyczące dofinansowania i tworzenia miejsc pracy

 

Stypendia z tytułu kontynuowania nauki

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

B-2

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-2

 

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski, umowy

(pomoc publiczna)

 

 

 

 

Wnioski, umowy, okres przechowywania liczy się  od momentu zakończenia projektu

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski, umowy

(pomoc publiczna)

 

 

 

Wnioski, umowy, okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553

 

 

 

 

554

 

 

 

 

555

 

 

 

556

 

 

 

 

 

557

 

 

558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5510

 

 

5511

 

 

 

5512

 

 

 

 

 

 

5513

 

 

 

 

 

 

 

5514

 

 

 

 

5515

 

 

 

 

 

 

 

5520

 

 

5521

 

 

 

5522

 

 

5523

 

5524

 

 

 

 

 

 

Organizacja i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, miejsc stażowych, miejsc przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych

 

Przepisy prawne

 

Organizacja prac interwencyjnych

 

Plany zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

 

Wnioski od pracodawców nie stanowiące podstawy zawarcia umowy

 

Umowy w sprawie prac interwencyjnych

 

 

 

 

 

Umowy w sprawie prac interwencyjnych – w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

 

 

 

Rejestr zatrudnienia

 

 

 

 

Analizy ekonomiczne i sprawozdania dotyczące realizacji umów w sprawie prac interwencyjnych

 

Organizacja robót publicznych

 

Plany zatrudnienia w ramach robót publicznych

 

Wnioski samorządów nie stanowiące podstawy zawarcia umowy

 

Umowy w sprawie robót publicznych

 

Rejestr zatrudnienia

 

Analizy ekonomiczne i sprawozdania dotyczące realizacji umów w sprawie robót publicznych

 

Organizacja i finansowanie miejsc stażowych

 

 

 

Organizacja i finansowanie miejsc stażowych – w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Organizacja i finansowanie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych

 

Organizacja i finansowanie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych - w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Organizacja i finansowanie prac społecznie użytecznych

 

Organizacja i finansowanie prac społecznie użytecznych

- w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-5

 

 

B-2

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

B-25

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda umowa stanowi odrębną sprawę, w ramach której gromadzi się całość dokumentacji; Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy

 

Każda umowa stanowi odrębną sprawę, w ramach której gromadzi się całość dokumentacji, okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia projektu

 

Wykaz osób zatrudnionych w ramach danej umowy. Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak w 5512

 

 

Jak w 5514

 

 

 

 

 

 

Każda umowa stanowi odrębna sprawę w ramach, której gromadzi się całość dokumentacji

 

Jak w 553, okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia projektu

 

Jak w 553

 

 

 

Jak w 554

 

 

 

 

 

Jak w 555

 

 

Jak w 556

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

560

 

 

 

 

561

 

 

 

 

 

562

 

 

563

 

 

 

564

 

 

565

 

 

 

 

566

 

 

 

567

 

 

 

 

568

 

 

 

Organizacja i finansowanie pozostałych instrumentów rynku pracy

 

Refundowanie kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

 

 

Refundowanie kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Finansowanie kosztów przejazdu

 

Finansowanie kosztów przejazdu - w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Finansowanie kosztów zakwaterowania

 

Finansowanie kosztów zakwaterowania - w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Refundacja kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną

 

Refundacja kosztów opieki nad dziećmi  lub osobą zależną - w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr gospodarstw dom.  zgłaszających możliwość podjęcia przez bezrobotnych pracy zarobkowej; umowy aktywizacyjne.

 

 

 

57

 

 

 

 

570

 

 

 

 

571

 

 

 

572

 

 

573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy przeciwdziałania bezrobociu

 

Analizy rynku pracy i struktury bezrobocia pod katem wyłonienia grup ryzyka

 

Wnioski o wyrażenie zgody na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu

 

Programy przeciwdziałania bezrobociu i ich realizacja

 

Analizy i sprawozdania dotyczące realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-25

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje z przebiegu realizacji programu

 

Zestawienia statystyczne

 

6

 

 

 

 

Poradnictwo zawodowe i szkolenie bezrobotnych. Aktywizacja lokalnego rynku pracy

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

600

 

 

 

601

 

 

 

602

 

 

 

 

Organizacja służb poradnictwa zawodowego

 

Założenia dotyczące celów i kierunków rozwoju poradnictwa zawodowego

 

Metodyka poradnictwa zawodowego

 

 

 

Wyposażenie stanowisk doradców zawodowych w urzędach pracy

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

61

 

 

 

610

 

 

611

 

 

612

 

613

 

 

 

 

 

614

 

 

615

 

 

 

616

 

 

 

617

 

618

 

 

Poradnictwo zawodowe

 

Przepisy prawne dotyczące poradnictwa zawodowego

 

Rejestry porad indywidualnych i grupowych

 

Karty usług doradczych

 

Karty usług doradczych - dla osób objętych poradnictwem zawodowym w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Rejestr udzielonych informacji zawodowych

 

Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie

 

Analizy i sprawozdania dotyczące poradnictwa zawodowego

 

Rejestr testów i ankiet

 

Indywidualne Plany Działania (IPD) realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

 

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-25

 

 

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia projektu

 

 

 

 

 

 

Zlecenia badań lekarskich, psychologicznych, skierowania na badania, opinie

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia projektu

 

 

62

 

 

 

 

 

620

 

 

 

 

 

621

 

 

 

622

 

 

 

 

 

623

 

 

 

624

 

 

 

625

 

 

Organizacja bazy danych dotyczących informacji zawodowej

 

Zlecenia i wytyczne metodyczne dotyczące opracowywania i upowszechniania informacji zawodowej

 

Procedury gromadzenia i aktualizowania krajowej informacji zawodowej

 

Prace nad aktualizacją krajowej informacji zawodowej

 

 

 

Prace nad aktualizacją lokalnych informacji zawodowych

 

Nadzór nad działalnością  urzędów pracy w zakresie informacji zawodowej

 

Bank danych o zawodach

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

B-25

 

 

 

 

63

 

 

 

 

630

 

 

631

 

 

632

 

 

 

633

 

 

 

634

 

 

635

 

 

636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637

 

 

 

 

638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6360

 

 

6361

 

 

 

 

6362

 

 

6363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6380

 

 

 

6381

 

Organizacja szkolenia bezrobotnych

 

Przepisy prawne dotyczące szkolenia bezrobotnych

 

Metodyka szkolenia bezrobotnych

 

Plany działalności szkoleniowej i prognozy szkoleń

 

Dobór instytucji szkolących i kadry specjalistów do szkolenia bezrobotnych

 

Rekrutacja uczestników szkoleń

 

Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych

 

Kursy szkoleniowe

 

Obsługa organizacyjna kursów szkoleniowych

 

Obsługa organizacyjna kursów szkoleniowych - w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Szkolenia dla pracowników firm

 

Zwrot dla pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

Analizy i sprawozdania dotyczące szkolenia

 

 

 

Pożyczki na sfinansowanie

kosztów szkolenia

 

Pożyczki z FP na sfinansowanie kosztów szkolenia

 

Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

 

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

B-25

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria przyznawania środków na szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja poszczególnych kursów

 

Jak w 6360

 

 

 

 

(pomoc publiczna)

 

 

w tym wnioski, umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

640

 

641

 

642

 

 

 

643

 

644

 

 

645

 

 

 

Programy rozwoju rynku pracy i ograniczania bezrobocia

 

Projekty lokalne

 

Regionalne plany działań

 

Zlecanie zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

 

Strategie powiatu

 

Zakładowe fundusze szkoleniowe

 

Programy zwolnień monitorowanych

 

 

 

 

 

 

B-10

 

B-10

 

B-10

 

 

 

B-10

 

B-10

 

 

B-10

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

650

 

 

 

 

651

 

 

 

 

 

652

 

 

 

653

 

 

 

 

 

654

 

 

655

 

 

 

Pozyskiwanie i gospodarka środkami finansowymi na aktywizację lokalnego rynku pracy

 

Zasady organizacji i finansowania zadań finansowanych z Funduszu Pracy

 

Zasady organizacji i finansowania zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Dysponowanie i wykorzystanie środków limitowych z Funduszu Pracy

 

Dysponowanie i wykorzystanie środków limitowych z Funduszy Unii Europejskiej

 

 

Sprawozdania i informacje dotyczące Funduszu Pracy

 

Sprawozdania i informacje dotyczące Funduszy Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Zatrudnienie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

70

 

 

 

 

700

 

 

 

701

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 

Programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych i zasady ich realizacji

 

Rejestr zakładów pracy zatrudniających niepełnosprawnych na nowych lub oprzyrządowanych miejscach pracy

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zakładów pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

710

 

 

 

711

 

 

Dysponowanie środkami PFRON i limity wydatków z Funduszu

 

Dysponowanie środkami PFRON i limity wydatków

 

 

Sprawozdania i informacje z PFRON

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

Preliminarze wydatków, zapotrzebowanie na środki, pisma w sprawie

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

720

 

 

 

721

 

 

 

 

 

 

 

 

722

 

 

723

 

 

 

 

724

 

 

 

725

 

 

 

726

 

 

727

 

 

Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i refundacja wynagrodzeń i składek ZUS

 

Wnioski ubiegających się o refundację kosztów ze środków PFRON

 

Umowy z pracodawcami dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych na utworzonych miejscach pracy

 

 

 

 

 

Ewidencja umów w sprawie organizacji miejsc pracy

 

Ewidencja wniosków o organizowanych miejscach pracy załatwionych negatywnie

 

Uruchomienie środków  PFRON po utworzeniu stanowisk pracy

 

Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS

 

 

Kontrole miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

 

Informacje o realizacji umów

 

 

 

 

 

 

 

 

B-3

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda umowa stanowi osobną sprawę, w ramach której gromadzi się całość dokumentacji dotyczącej tej umowy. Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia i postanowienia o uruchomieniu środków

 

 

Okres przechowywania jak w klasie 721

 

 

Protokoły kontroli

 

 

73

 

 

 

 

 

 

730

 

 

 

 

731

 

 

 

 

 

 

 

732

 

733

 

 

Pożyczki na podjecie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

 

Wnioski osób niepełnosprawnych o dotacje  na podjecie działalności gospodarczej

 

Umowy o dotacje

 

 

 

 

 

 

 

Ewidencja umów

 

Ewidencja wniosków o dotacje załatwionych negatywnie

 

 

 

 

 

 

 

B-3

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda umowa stanowi osobną sprawę, w ramach której gromadzi się całość dokumentacji danej umowy. Okres przechowywania liczy się od momentu rozliczenia umowy

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Zatrudnienie obywateli polskich za granicą.

Usługi EURES.

Legalność zatrudnienia.

 

 

 

 

80

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000

 

 

8001

 

 

 

Zatrudnienie obywateli polskich za granicą

 

Pomoc w zatrudnieniu za granicą. Usługi EURES

 

 

Działalność systemu EURES

 

 

Ewidencja ofert pracy w systemie EURES

 

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisma w sprawie, rejestry, sprawozdania, itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Frańczak
(2011-10-21 14:20:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Frańczak
(2011-10-21 14:21:16)