☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR 534/20 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

UCHWAŁA NR 534/20

RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. [1]) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020r. poz. 920) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W statucie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia stanowiącym załącznik do uchwały nr 69/11 Rady Miasta Torunia z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Miasta Torunia z późn. zm.[3] w prowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. PUP działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);
 5. aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych w pkt. 1 – 4;
 6. innych przepisów szczególnych dotyczących zadań realizowanych przez PUP;
 7. niniejszego statutu;
 8. regulaminu organizacyjnego.”;
 1. w § 8 uchyla się ust. 2;
 2. § 9 uchyla się ust. 3 oraz pkt 1 w ust. 5.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

/-/Marcin Czyżniewski[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

[3] Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą nr 866/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014 r. oraz uchwałą nr 390/16 Rady Miasta Torunia z 8 września 2016 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Frańczak
(2021-02-04 16:34:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Frańczak
(2021-02-04 16:36:30)

 
 
liczba odwiedzin: 548270

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X