☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu dla Miasta Torunia
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 
Oświadczenie sporządzono dnia: 14.02.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Frańczak, Marcin Zieliński dostep@muptorun.praca.gov.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 6580239. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia:
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Mazowieckiej - do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
W budynku jest winda oraz  toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego
W Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Na każdym piętrze znajduje się lupa powiększająca odczyt pism.
W Powiatowym Urzędzie Pracy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępności informacyjno – komunikacyjna:
 Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
1) telefonicznie na numer: 56 6580260;
2) faksem na numer: 56 6580201
3) pocztą elektroniczną na adres: toto@praca.gov.pl.
4) osobiście w Urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30                                       
5) listownie na adres: 87-100 Toruń, ul. Mazowiecka 49a;

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Frańczak
(2020-11-19 08:58:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Frańczak
(2020-11-19 08:58:30)
 
 
liczba odwiedzin: 548299

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X